Mój elektryk. Czyli jak otrzymać dofinansowanie na motocykl.

W: Ustawienia fabryczne, kompendium wiedzy, porady i wskazówki Włącz: Comment: 0 Hit: 1264

Program „Mój elektryk”

1. Programem dofinansowania objęte są nowe pojazdy z homologacją drogową:

Surron:

 1. Light Bee L1e
 2. Storm Bee L3e
 3. Ultra Bee T

Horwin:

 1. CR6 L3e
 2. CR6 Pro L3e
 3. EK3 L3e
 4. EK1 L1e

SuperSoco z oznaczeniami L1e lub L3e

2. Przez nowy pojazd należy rozumieć pojazd, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera motocyklowego lub skuterowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

3. Podstawowe kryteria aby móc złożyć wniosek o dofinansowanie to:

 1. kupić lub wziąć nowy motocykl, skuter lub quad z listy powyżej
 2. w przypadku zakupu zarejestrować pojazd na terytorium RP, ubezpieczyć go i zobowiązać się, że nie pozbędzie się go przez dwa lata od uzyskania dotacji.

Uwaga! Powyższe nie dotyczy zakupu przez leasing. Zasady zakupu przez leasing na dziś jeszcze są niedookreślone i wymagają indywidualnego dopytania u leasingodawcy.

4. W przypadku dofinansowania zakupu pojazdu, w tym z udziałem kredytu, wniosek składa się bezpośrednio do NFOŚiGW. Cały proces przyznawania dotacji jest prowadzony online, przy minimum formalności. Aby ją uzyskać wystarczy wypełnić prosty wniosek elektroniczny, do którego należy dołączyć skany kilku dokumentów W przypadku dofinansowania do leasingu należy złożyć wniosek w wybranej przez siebie firmie leasingowej ( na dzisiaj nie wiemy jeszcze jakie firmy będą obsługiwać takie wnioski)

5. W przypadku chęci uzyskania dofinansowania zakupu wniosek o dofinansowanie (refundację już poniesionego wydatku) można złożyć po zakupie. Po pozytywnej ocenie wniosku przez NFOŚiGW podpisany elektronicznie wniosek stanie się umową, co pozwoli na wypłatę środków. W przypadku chęci uzyskania dofinansowania do leasingu należy zgłosić się do firmy leasingowej i złożyć wniosek o leasing i dotację. Po pozytywnej weryfikacji z jej strony będzie można podpisać umowę o leasing i umowę dotacji. Wypłata środków nastąpi po przekazaniu pojazdu leasingobiorcy.

6. W ramach umów leasingu finansowane są tzw. opłata wstępna i opłata transferowa. Przy czym jeśli opłata wstępna jest mniejsza niż należne dofinansowanie nie ma możliwości wypłaty pełnej kwoty dofinansowania przewidzianego w programie.

7. Możliwe jest również uzyskanie dofinasowania w ramach wynajmu długoterminowego o ile najem spełnia warunki leasingu operacyjnego.

8. Wniosek powinien być złożony po zakupie, zarejestrowaniu i ubezpieczeniu auta.,

9. Dofinansowanie wynosi 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł.

10. Koszty kwalifikowane: Okres kwalifikowalności kosztów od 01.05.2020 r. do 31.12.2025 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane. Kwalifikowalność kosztów ustala się zgodnie z Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, że kwalifikowane są:  koszty związane z zakupem nowych pojazdów zeroemisyjnych L1e, L3e, L7e; opłata wstępna i opłata transferowa w wysokości do 1,5% opłaty wstępnej, ustalone w umowach leasingu, w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy – Prawo ochrony środowiska, dotyczących pojazdów zeroemisyjnych kategorii L1e, L3e, L7e;

11. Klienci mogący skorzystać z programu:

 • Jednostki sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 305);
 • Instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1383);
 • Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz.U. z 2021 poz. 162);
 • Stowarzyszenia w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2261);
 • Fundacje w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j.: Dz.U. z 2020 poz. 2167);
 • Spółdzielnie w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 648);
 • Rolnicy indywidulani w rozumieniu ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1655, z późn. zm.);
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • Organizacje religijne, których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, działające w obrębie tych kościołów i związków.

12. Formy dofinansowania:

 • dotacja;
 • dotacja ze środków udostępnionych bankom z przeznaczeniem na dopłatę do opłat ustalanych w umowach leasingu w rozumieniu art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy – Prawo ochrony środowiska

13. Warunki dofinansowania:

 • dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, których koszty zostały dofinansowane z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej;
 • zakupiony/leasingowany pojazd zeroemisyjny musi być nowy;
 • zakupiony/leasingowany pojazd zeroemisyjny musi być oznakowany w okresie trwałości;
 • okres trwałości wynosi 2 lata od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia (zakupu pojazdu), przy czym w przypadku leasingu należy przez to rozumieć datę przekazania beneficjentowi (Korzystającemu) nowego pojazdu do używania albo używania i pobierania pożytków na podstawie protokołu przekazania pojazdu;
 • pojazd zeroemisyjny stanowiący przedmiot dofinansowania będzie zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez co najmniej 2 lata od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia;
 • rejestracja pojazdu zeroemisyjnego musi być dokonana na rzecz właściciela pojazdu, który jest beneficjentem dofinansowania w ramach niniejszego programu (w przypadku leasingu pojazd może być zarejestrowany na beneficjenta lub firmę leasingową, z którą wiąże go umowa leasingu);
 • pojazd zeroemisyjny objęty dofinansowaniem musi być ubezpieczony od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży, w tym polisą OC oraz AC (autocasco), co najmniej w okresie trwałości;
 • w przypadku naruszenia zobowiązań, o których mowa w punktach od pkt. 5 do 7, dofinansowanie wraz z należnymi odsetkami, podlega zwrotowi na warunkach określonych w umowie dotacji; umowa może określać w szczególności proporcjonalność zwrotu oraz przypadki odstąpienia od zwrotu środków;
 • wypłata dotacji może być uzależniona od ustanowienia zabezpieczenia zwrotu środków;
 • dofinansowanie będzie wypłacone tylko w formie refundacji po zakupie pojazdu lub w formie dopłaty do opłat ustalonych w umowach leasingu (opłaty wstępnej i opłaty transferowej) po podpisaniu protokołu przekazania pojazdu;
 •  dofinansowanie przeznaczone na dopłatę do opłaty wstępnej i opłaty transferowej wskazanych w umowie leasingu pojazdu zeroemisyjnego może być udzielone w przypadku, gdy na przedmiot leasingu nie udzielono wcześniej dofinansowania w ramach przedmiotowego programu;
 • W przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu, zakup lub leasing każdego pojazdu traktowane jest jako osobne przedsięwzięcie.
 • Warunkiem otrzymania dofinansowania jest -W przypadku finansowania zakupu przez leasing: 
 1. uzyskanie pozytywnej oceny wnioskodawcy do spłaty zobowiązań wynikających z umowy leasingu oraz ewentualnego zwrotu środków z dotacji, w tym jego sytuacji finansowej oraz wiarygodności płatniczej, dokonywaną z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie ze standardami rynkowymi. W przypadku ubiegania się bezpośrednio przez NFOŚiGW:
 2. ocena finansowa wnioskodawcy przeprowadzana jest na podstawie zweryfikowanych przez NFOŚiGW danych finansowych przedstawionych we wniosku. Kryterium jest oceniane pozytywnie o ile z oceny wynika, iż Wnioskodawca nie znajduje się w złej sytuacji finansowej

14. Nie podlega dofinansowaniu pojazd, dla którego w dniu złożenia wniosku minął okres trwałości, tj. upłynęło więcej niż 2 lata od dnia zakupu pojazdu, a w przypadku leasingu dwa lata od dnia przekazania beneficjentowi (korzystającemu) nowego pojazdu do używania albo używania i pobierania pożytków na podstawie protokołu przekazania pojazdu

15. Każdy pojazd stanowiący przedmiot dofinansowania musi:
1) być zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posiadać aktualną polisę OC i AC;
3) poruszać się po drogach publicznych posiadając aktualny pozytywny przegląd techniczny;
4) być oznakowany naklejką informującą o dofinansowaniu – zgodną ze wzorem ustalonym przez NFOŚiGW.

14. Proces składania wniosku

 1. Wniosek należy wypełnić na stronie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/
 2. Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej przez GWD, przy użyciu podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu (dalej podpis kwalifikowany).
 3. Wnioski składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 4. W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.
 5. Wniosek złożony poza ogłoszonym terminem naboru zostaje odrzucony, o czym wnioskodawca jest informowany w formie pisemnej lub elektronicznej - za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW.
 6. Odrzucenie wniosku na etapie oceny według kryteriów dostępu lub na etapie kryteriów jakościowych dopuszczających nie stanowi przeszkody do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach tego samego naboru na podstawie nowo składanego wniosku.
 7. Informacja o warunkach dofinansowania albo o nieprzyznaniu dofinansowania, przesyłana jest do wnioskodawcy za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW. NFOŚiGW może postanowić o przesłaniu informacji w formie pisemnej.
 8. W przypadku podjęcia uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania, NFOŚiGW przygotowuje projekt umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia zgodnie z przyjętym wzorem. 
 9. Zobowiązanie NFOŚiGW powstaje w dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. Powyżej. Umowa zawierana jest wyłącznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu lub w formie pisemnej. Decyzję w tym zakresie podejmuje NFOŚiGW. Wnioskodawca przystępując do naboru akceptuje fakt, że umowa o dofinansowanie może być zawarta w formie elektronicznej.

15. Lista wymaganych dokumentów do oceny wniosku o dofinansowanie

 1. Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy (w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej), przykładowo:
  1) wypis z ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą),
  2) aktualna umowa, statut, akt założycielski,
  3) inne dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy,
 2. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statusem wnioskodawcy). 
 3. Zbiór niezbędnych oświadczeń Wnioskodawcy będący częścią formularza wniosku o dofinansowanie składanego w Generatorze Wniosku o Dofinansowanie (GWD) 
 4. Dokumenty finansowe Wnioskodawcy za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie oraz za zakończony okres sprawozdawczy bieżącego roku (w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności), przykładowo:
  1) sprawozdania finansowe (rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych),
  2) sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne),
  3) roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy,
  4) aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO),
  5) inne dokumenty finansowe,

16. Rekomendowane zabezpieczenie zwrotu dotacji w PP „Mój elektryk” :

1) Zabezpieczenie w formie:

 1. Weksel własny in blanco Beneficjenta z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową wystawcy weksla, lub 
 2. Oświadczenie Beneficjenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego w formie aktu notarialnego, lub
 3. Gwarancja bankowa, do kwoty równej sumie dotacji wypłacanych na wszystkie Projekty (Przedsięwzięcia) powiększonej o 25% sumy wypłacanych dotacji, z terminem odpowiednio nadania klauzuli wykonalności lub upływu terminu gwarancji bankowej, kończącym się 120 dni po upływie ostatniego okresu Trwałości Przedsięwzięcia.

2) Cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej OC i AC.

Kontakt w sprawie programu mojelektryk@nfosigw.gov.pl
Telefonicznie: 22 45 90 800 informacje dotyczące programu Mój Elektryk – wybierz nr 4.
Zgłoszenia ewentualnych problemów z generatorem wniosków GWD wysyłać pod adres: gwd@nfosigw.gov.pl

Opracowane przez EVPoland we współpracy z DoMiasta.pl

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Log in instead Lub Reset password