Regulamin Sklepu Do Miasta

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep Do Miasta, dostępny pod adresem internetowym https://domiasta.pl, oraz pod adresem fizycznym w 32-050 Skawina ul. Mikołaja Kopernika 9C, prowadzony jest przez Paulinę Konik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DoMiasta.pl Paulina Konik 32-050 Skawina ul. Mikołaja Kopernika 33C wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9442139082, REGON 360156335.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który jest naliczany w trakcie realizacji zamówienia. 7
 4. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu jest Sprzedawca, który dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Sklepie były wyczerpujące, jasne i zrozumiałe.
 5. Umowa sprzedaży towarów i/lub usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia i potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia Klienta.
 6. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy lub w magazynie jego dostawców. W przypadku niedostępności towaru Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony o niemożności zrealizowania zamówienia.

§2 Definicje

 • Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DoMiasta.pl Paulina Konik NIP 9442139082, REGON 360156335.
 • Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Sklep - sklep internetowy działający pod adresem internetowym https://domiasta.pl oraz sklep fizyczny prowadzony pod adresem 32-050 Skawina ul. Mikołaja Kopernika 9C.
 • Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 • Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§3 Kontakt ze sklepem

 1. Adres sklepu stacjonarnego: 32-050 Skawina ul. Mikołaja Kopernika 9C
 2. Telefon kontaktowy: +48 502 156 329;
 3. Adres e-mail: sklep@domiasta.pl
 4. Numer konta bankowego:69 1090 2590 0000 0001 4936 9734

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Opera, Firefox – Mozilla, Chrome, Google lub Edge,
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Włączona obsługa plików cookies.

§5 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, e-mail oraz hasło
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§6 Cena i towar

 1. W przypadku niedostępności towarów Sprzedawca zamieszcza stosowną informację przy opisie danego towaru. W przypadku gdyby Sprzedawca zamieścił informację o niedostępności danego towaru po przyjęciu zamówienia od Klienta, lub z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, jest on uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od dnia jej zawarcia.
 2. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę za towar wraz z kosztami dostawy towaru nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy.
 3. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów/usług znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów/usług do oferty, usunięcia części towarów/usług z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian w każdym czasie i bez konieczności wcześniejszego informowania o zmianach Klienta.

§7 Składanie zamówienia i zawarcie umowy

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane w Sklepie stacjonarnym oraz Sklepie internetowym.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Klient wykonuje następujące czynności:
  • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny)
  • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
  • jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia
  • kliknąć przycisk “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
  • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
 3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie stacjonarnym Klient wykonuje następujące czynności:
  • ustne złożenie zamówienia,
  • dla towarów, które muszą zostać zamówione przez Sprzedawcę wpłata zaliczki w wysokości co najmniej 30% wartości zamawianego towaru,
 4. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
 5. Umowa sprzedaży towarów/usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta w momencie przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę. Przyjęcie zamówienia następuje z chwilą:
  • wydania paragonu, paragonu zaliczkowego, bądź faktury w przypadku zakupu towaru/usługi w Sklepie stacjonarnym
  • wysyłki towaru do Klienta w przypadku zakupu towaru w Sklepie internetowym,

§8 Termin i sposób dostawy

 1. Dostawa towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 6. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§9 Zastrzeżenie własności towaru

Do chwili uiszczenia przez Klienta pełnej należności za zamówiony towar pozostaje on własnością Sprzedawcy.

§10 Zasady płatności za towar

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar:
 • płatność gotówką,
 • płatność kartą płatniczą/kredytową,
 • płatność przelewem na rachunek bankowy,
 • płatność za pośrednictwem Przelewy24
 • płatność za pośrednictwem TPay
 • płatność ratalna CA Raty

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuję Konsumentowi w przypadku zawarcia umowy na odległość (poza lokalem sprzedawcy).
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na wskazany powyżej adres nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży towaru
 9. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży towaru na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem na wyżej wskazany adres
 13. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Sprzedawca zastrzega sobie w takim przypadku możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.
 14. O ile to możliwe, zwrotu towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do towaru, w tym paragonem/fakturą, a także w oryginalnym opakowaniu.
 15. Koszt zwrotu towaru do sprzedawcy pokrywa kupujący.
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do produktu który został zamówione przez sprzedawcę specjalnie na jego życzenie.

§11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty, chyba że w opisie zaznaczono inaczej.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad fizycznych i prawnych.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową sprzedaży. W szczególności towar jest niezgodny z umową sprzedaży jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  • została wydana Klientowi w stanie niezupełnym
  • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił ściśle według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego
  • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem transakcji.
 5. Gwarantem w przypadku towarów oferowanych w Sklepie nie jest Sprzedawca a jest nim producent bądź importer konkretnego towaru.
 6. Okres gwarancji może być różnych dla każdego z towarów oraz części składowych towarów oferowanych przez Sprzedawcę. Okres ten każdorazowo biegnie od daty wydania dowodu zakupu. Ujawnione w okresie gwarancji niesprawne działanie towaru, niezawinione przez jego użytkownika, będzie usuwane bezpłatnie poprzez dokonanie naprawy przez serwis gwarancyjny
 7. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 8. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.
 10. Towar sprzedany ma wadę prawną, jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 11. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, Klient ma prawo żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo żądać usunięcia wady albo złożyć oświadczenie o proporcjonalnym obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, przy czym w takim przypadku Sprzedawca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunąć
 12. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 13. Klient zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 14. Sprzedawca może odmówić wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów
 15. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, o czym Klient zostanie powiadomiony mailem wysłanym na adres podany przez Klienta albo telefonicznie.
 16. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do Sprzedawcy. Koszty związane z odesłaniem przez Klienta reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
 17. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 18. W przypadku klientów niebędących Konsumentem następuję wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
 19. Towar musi zostać dostarczony do punktu spakowany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport. Dostarczony towar powinien być kompletny, wszystkie dodatki nie będącą oryginalną częścią sprzedawanego towaru powinny zostać zdemontowane. W przypadku braku zdemontowania dodatków sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie lub uszkodzenia produktu przez zamontowane dodatki. W przypadku dostarczenia towaru bez opakowania lub w opakowaniu uniemożliwiającym bezpieczny transport, sprzedawca może odmówić przyjęcia towaru. 
 20. Za uszkodzenia produktu w przypadku dostarczenia towaru w nieoryginalnym opakowaniu odpowiada kupujący.

§12 Opinie w sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowy
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora
 7. Opinia w sklepie wystawiana jest za pośrednictwem serwisu TrustMate.io.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu cywilnego
 3. Towary prezentowane na stronie internetowej Sklepu oraz na innych stronach internetowych należących do Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy, przy czym Klientowi przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w szczególności Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie https://domiasta.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Log in instead Lub Reset password